featured image
FORMACIÓ DESTINADA A

Persones desocupades

DURADA TOTAL DEL CURS

200 HORES

PREU

100% SUBVENCIONAT (GRATUÏT)

Coneix els aspectes fonamentals per elaborar registres comptables mitjançant aquest mòdul formatiu que pertany al Certificat de Professionalitat: (ADGD0210) GESTIÓ I CREACIÓ DE MICROEMPRESES .

COMPTABILITAT I FACTURACIÓ INFORMATITZADA

            INICI PREVIST: 2 de FEBRER de 2018 - Horari: 08.30 a 14.30 h.

 

 

CONTINGUTS DEL CURS

1 - Pla general de comptabilitat
1. Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable
2. El patrimoni de l'empresa

- Concepte comptable del patrimoni.
- Inventari i masses patrimonials.
3. Registres comptables de l'activitat empresarial
- Balanç de comprovació de sumes i saldos.
- El resultat de la gestió i la seva representació comptable: el compte de pèrdues i guanys.
- Amortització i provisió.
- Periodificació de despeses i ingressos.
- Realització d’un cicle comptable bàsic complet.
- Tancament i obertura de la comptabilitat.
4. Comptabilitat de l'IVA en els llibres auxiliars
- Operacions subjectes, no subjectes i exemptes a l'impost.
- Tipus d'IVA vigents a Espanya.
- Comptabilització de l'IVA. IVA suportat.
- Liquidació de l'impost.

2 - Aplicacions informàtiques de comptabilitat
1. Programes de comptabilitat
- Estructura dels programes de comptabilitat.
- Prestacions, funcions i procediments.
- Donar d'alta empreses en l'aplicació informàtica i les seves dades corresponents.
- Els comptes.
- Realització de còpies de seguretat.

2. Registre comptable a través d'aplicacions informàtiques
- Introducció de dades comptables en l'aplicació.
- Utilitats dels assentaments.
- Introducció d’assentaments que permetin el càlcul automàtic de l'IVA.
- Llibres comptables.
- Utilització d’assentaments predefinits per a operacions habituals en l'empresa.
- Regularització o liquidació de l'IVA.
- Balanç de comprovació de sumes i saldos.
- Realització del tancament de l'exercici.
- Obtenció dels comptes anuals.
- Obertura de la comptabilitat.
- Actualització dels comptes codificats en l'aplicació.
- Actualització dels assentaments i dels conceptes predefinits.

 

REQUISITS DEL CURS
 

Dirigit a persones desocupades.

  Per obtindre el certificat del curs cal superar totes les unitats formatives amb aprofitament. Per tant, es realitzen proves d'avaluació de coneixements de cada temari. També es molt important assistir a classe i per això, es realitza un seguiment d'assistència, per tal de controlar l'assistència a classe de l'alumne i així superar el percentatge mínim establert, indispensable per obtindre el certificat d'aprofitament.

Per tal de formalitzar la inscripció al curs cal presentar al nostre centre:

- DNI

- Últim rebut d'autònoms

- - Document DARDO si esteu en situació de desocupació.

- LA MATRÍCULA I EL CURS NO SUPOSA CAP COST PER A L'ALUMNE, ESTA TOTALMENT SUBVENCIONAT! TOTALMENT GRATUÏT!

 


divider

Aquesta formació està adreçada a persones prioritàriament desocupades. Aquests cursos estan totalment subvencionats per les següents institucions. Són cursos d’una durada determinada, amb control d'assistència diària i amb avaluació continuada, que es desenvoluparan a les instal·lacions del Centre d'Estudis Bayerri