featured image
FORMACIÓ DESTINADA A

Persones desocupades o en actiu

DURADA TOTAL DEL CURS

550 HORES+ Pràctiques a empreses

PREU

100% SUBVENCIONAT (GRATUïT)

El curs permet a l’alumne desenvolupar documents i components programari que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web. Aprendrem els llenguatges de programació adients per tal de crear una aplicació web, la estructura d'una base de dades, o bé partint d'un disseny tècnic ja elaborat, realitzant, a més, la verificació, documentació i implantació dels mateixos.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT - DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS AMB TECNOLOGIES WEB (IFCD0210)

            INICI PREVIST: GENER 2018 - JUNY 2018 | Horari: 08.30 a 13.30 h.

CONTINGUTS DEL CURS

– La tecnologia d’Internet

– Xarxes TCP/IP

– L’World Wide Web

– Servidors web i d’aplicacions

– Llenguatges de programació (HTML, CSS i PHP)

– Servidors de bases de dades MySQL

– Protocol de transferència de fitxers FTP

– Gestors de continguts CMS – WordPress

– Botiga Online amb Prestashop

– Desenvolupament i desplegament d’aplicacions mòbils

– Formació complementària

– Mòdul de pràctiques a empreses

REQUISITS DEL CURS
 

El curs està destinat prioritàriament a persones amb situació d'atur majors de 16 anys, inscrits com a demandants d'ocupació.

Requisits acadèmics d'accés

a) Estar en possessió del títol de Batxillerat (Homologat).
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
c) Estar en possessió d’un certificat professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 3.
d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior per al nivell 3, o ben haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
i) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En cas de no disposar de la titulació, caldrà realitzar una prova de coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

  Els cursos també els poden realitzar persones en actiu, sempre i quan, l'horari de l'acció formativa sigui compatible amb el seu horari laboral i compleixen els requisits acadèmics d'accés.
  La durada total del certificat de professionalitat és 510 hores, es complementarà la formació realitzant 80 hores de pràctiques a una empresa determinada. El curs també inclou la Formació Complementària d'una durada de 20 hores.
  Per obtindre el certificat de professionalitat oficial, cal superar tots els mòduls formatius amb aprofitament. Per tant, es realitzen proves d'avaluació de coneixements de cada temari. També es molt important assistir a classe i per això, es realitza un seguiment d'assistència, per tal de controlar l'assistència a classe de l'alumne i així superar el percentatge mínim establert, indispensable per obtindre la titulació.

divider

La Formació Ocupacional és un tipus de formació adreçada a treballadors en situació d´atur, majors de 16 anys. Aquests cursos estan totalment subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Són cursos d’una durada determinada, amb control d'assistència diària i amb avaluació continuada, que es desenvoluparan a les instal·lacions del Centre d'Estudis Bayerri