featured image
FORMACIÓ DESTINADA A

Persones desocupades o en actiu

DURADA TOTAL DEL CURS

80 HORES

PREU

100% SUBVENCIONAT (GRATUÏT)

Aquest curs s'ajusta al que s'ha exposat en l'itinerari d'aprenentatge pertanyent al Mòdul Formatiu MF0482 PREPARACIÓ D'ARXIUS PER LA IMPRESSIÓ DIGITAL, regulat en el Reial Decret 1520/2011, de 31 d'octubre, que permeti a l'alumnat adquirir les competències professionals necessàries per digitalitzar i fer el tractament d'imatges mitjançant aplicacions informàtiques.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT PARCIAL MF0482 - PREPARACIÓ D'ARXIUS PER LA IMPRESSIÓ DIGITAL (ARGI0209)

            INICI PREVIST: 19 de Març de 2018 | Horari: Dilluns, Dimarts i Dimecres de 19.00 a 21.00 h.

 

 

CONTINGUTS DEL CURS

RETOC D'IMATGES MITJANÇANT APLICACIONS INFORMÀTIQUES.
- Ajustos, Filtres, Efectes
- Formats d'arxiu d'imatge
- Aplicacions de tractament digital de la imatge
- Tècniques de selecció i emmascarament.

MUNTATGE DIGITAL D'IMATGES.
- Preparació d'imatges
- Tècniques de muntatge digital d'imatges
- Mètodes i eines de retoc fotogràfic.

REQUISITS DEL CURS
 

El curs està destinat prioritàriament a persones treballadores o amb situació d'atur majors de 16 anys, que disposen de la titulació acadèmica mínima de Educació Secundaria Obligatoria (ESO) homologada. O bé, estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell o superior del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.

En cas de no disposar de la titulació, caldrà realitzar una prova de coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

  Els cursos també els poden realitzar persones en actiu, sempre i quan, l'horari de l'acció formativa sigui compatible amb el seu horari laboral.
  La durada total del mòdul formatiu és 80 hores. No inclou pràctiques en empreses
  Per obtindre el certificat del curs, cal superar totes les unitats formatives amb aprofitament. Per tant, es realitzen proves d'avaluació de coneixements de cada temari. També es molt important assistir a classe i per això, es realitza un seguiment d'assistència, per tal de controlar l'assistència a classe de l'alumne i així superar el percentatge mínim establert, indispensable per obtindre la titulació.

divider

La Formació Ocupacional és un tipus de formació adreçada a treballadors en situació d´atur, majors de 16 anys. Aquests cursos estan totalment subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Són cursos d’una durada determinada, amb control d'assistència diària i amb avaluació continuada, que es desenvoluparan a les instal·lacions del Centre d'Estudis Bayerri