featured image
FORMACIÓ DESTINADA A

Persones desocupades o en actiu

DURADA TOTAL DEL CURS

490 HORES + Pràctiques a empreses

PREU

100% SUBVENCIONAT (GRATUÏT)

Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d'estratègies d'àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions economicofinanceres i desenvolupant la comercialització i venda de els productes i serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, tot això assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l'activitat ho requereixi, amb fi de garantir l'assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment de la normativa vigent.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT - CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES (ADGD0210)

            INICI PREVIST: 27/11/2017 FINS 04/04/2018 | HORARI: 09.00 a 14.00 h.

 

 

CONTINGUTS DEL CURS

- Planificació i iniciativa emprendedora en petits negocis o microempreses

- Oportunitats de negoci, projecte, màrketing i pla de negoci

- Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis

- Comercialització de productes i serveis en pymes

- Gestió administrativa i economico-financera de petits negocis

- Financiació, gestió contable, fiscal i laboral

- Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis

- Formació complementària

- Mòdul de pràctiques professionals no laborals

REQUISITS DEL CURS
 

El curs està destinat prioritàriament a persones amb situació d'atur majors de 16 anys, inscrits com a demandants d'ocupació.

Requisits acadèmics d'accés

a) Estar en possessió del títol de Batxillerat (Homologat).
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
c) Estar en possessió d’un certificat professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 3.
d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior per al nivell 3, o ben haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
i) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En cas de no disposar de la titulació, caldrà realitzar una prova de coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

  Els cursos també els poden realitzar persones en actiu, sempre i quan, l'horari de l'acció formativa sigui compatible amb el seu horari laboral.
  La durada total del certificat de professionalitat és 480 hores, es complementarà la formació realitzant 40 hores de pràctiques a una empresa determinada. El curs també inclou la Formació Complementària d'una durada de 20 hores.
  Per obtindre el certificat de professionalitat oficial, cal superar tots els mòduls formatius amb aprofitament. Per tant, es realitzen proves d'avaluació de coneixements de cada temari. També es molt important assistir a classe i per això, es realitza un seguiment d'assistència, per tal de controlar l'assistència a classe de l'alumne i així superar el percentatge mínim establert, indispensable per obtindre la titulació.

divider

La Formació Ocupacional és un tipus de formació adreçada a treballadors en situació d´atur, majors de 16 anys. Aquests cursos estan totalment subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Són cursos d’una durada determinada, amb control d'assistència diària i amb avaluació continuada, que es desenvoluparan a les instal·lacions del Centre d'Estudis Bayerri