Mòduls d'activitat

Moodle ofereix un gran ventall de mòduls d'activitat que es poden utilitzar per construir qualsevol tipus de curs.


 Consulta


 Enquestes


 Etiquetes


 Fòrums


 Glossari

Aquesta activitat permet als participants crear i mantenir una llista de definicions, com un diccionari.

Les entrades es poden cercar o explorar en diferents formats.

El glossari també permet que el professorat exporti entrades d'un glossari a un altre (el principal) dins del mateix curs.

Finalment, és possible crear enllaços automàtics a aquestes entrades des de qualsevol part del curs.


 Qüestionaris

Aquest mòdul permet al professorat dissenyar i definir qüestionaris a base de preguntes d'opcions múltiples, de vertader o fals i de resposta breu. Aquestes preguntes es mantenen en una base de dades classificades per categories i es poden reutilitzar dins del mateix curs o fins i tot en diferents cursos. Els qüestionaris poden admetre múltiples intents. Cada intent es puntua automàticament i el professor pot decidir si proporciona retroacció a l'estudiant o mostra les respostes correctes. Aquest mòdul permet també posar qualificacions.

 Hot Potatoes

This module, the "HotPot" module, allows teachers to administer Hot Potatoes quizzes via Moodle. The quizzes are created on the teacher's computer and then uploaded to the Moodle course.
After students have attempted the quizzes, a number of reports are available which show how individual questions were answered and some statistical trends in the scores.

 Recursos


 Paquets SCORM

Un paquet SCORM és un fardell de material web empaquetat d'una manera que segueix l'estàndard SCORM d'objectes d'aprenentatge. Aquests paquets poden incloure pàgines web, gràfics, programes Javascript, presentacions Flash i qualsevol altra cosa que funcioni en un navegador web. El mòdul SCORM permet carregar fàcilment qualsevol paquet SCORM estàndard i convertir-lo en part d'un curs.

 Taller


 Tasques

Les tasques permeten al professorat especificar una feina que requereix que els estudiants preparin un contingut digital (en qualsevol format) i el trametin penjant-lo en el servidor. Exemples de tasques podrien ser treballs, projectes, informes, etc. Aquest mòdul inclou la possibilitat de qualificar.

 Wikis

Un wiki permet crear documents col·lectivament per mitjà d'un navegador web, usant un llenguatge d'etiquetes senzill.

"Wiki wiki" significa "super ràpid" en l'idioma hawaià. La velocitat de creació i actualització de pàgines és un dels aspectes definitoris de la tecnologia wiki. Generalment les modificacions s'accepten sense revisió prèvia, i la majoria de wikis estan oberts al públic en general o almenys a totes les persones que tenen accés al servidor.

El mòdul Wiki de Moodle capacita els participants per treballar plegats en pàgines web, afegir-hi contingut, ampliar-lo i modificar-lo. Les versions anteriors no se suprimeixen mai i es poden recuperar.

Aquest mòdul es basa en l'Erfurt Wiki.


 Xats

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English