Enquestes disponibles

Ara per ara Moodle només ofereix determinats tipus d'enquestes. En versions futures podreu crear tipus nous.

Les enquestes disponibles s'han triat per ser les més particularment utils en l'avaluació d'entorns virtuals d'ensenyament basats en una pedagogia constructivista. Són útils per identificar determinades tendències que poden donar-se entre els estudiants (Per veure un article sobre el tema amb una anàlisi detallada aneu a http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)


COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey (Enquesta sobre un entorn virtual d'aprenentatge constructivista)


ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey (Enquesta sobre les actituds de pensament i aprentatge)

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English