Valoracions

Cada missatge es pot valorar utilitzant una escala basada en la teoria del coneixement separat i connectat.

Aquesta teoria us pot ajudar a veure les interaccions humanes d'una altra manera. Descriu dues formes diferents d'avaluar i aprendre sobre les coses que veiem i sentim.

Tot i que cadascun de nosaltres utilitzem aquests dos mètodes en diferent mesura en diferents ocasions, pot ser útil com a exemple per entendre'ns imaginar dues persones, una que sigui majoritàriament un coneixedor separat, en Joan, i l'altra que sigui majorment una coneixedora connectada, la Maria.

Us heu fixat que el coneixedor separat és home i la connectada és dona? Alguns estudis han mostrat que estadísticament sol ser així, tot i que hi ha casos individuals en tot l'espectre que va entre aquests dos extrems.

Per a un grup d'aprenents efectiu i col·laboratiu, seria ideal que tothom fos capaç d'usar AMBDUES maneres de conèixer.

En una situació concreta com un fòrum electrònic, una intervenció d'una persona pot mostrar alguna de les dues característiques i fins i tot les dues. Algú que generalment és un bon coneixedor 'connectat' pot fer una intervenció molt 'separada', i a l'inrevés. L'objectiu de valorar cada missatge per mitjà d'aquesta escala és:

a) ajudar-vos a pensar sobre aquestes qüestions quan llegiu altres missatges i b) proporcionar retroacció a cada autor sobre com el veuen els altres.

Els resultats no s'utilitzen per avaluar de cap manera els estudiants; simplement serveixen per ajudar a millorar la comunicació i l'aprenentatge.


Si hi esteu interessats, aquestes són algunes referències d'articles dels autors que originalment van desenvolupar aquestes idees:

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English